Архив на събитието

2019 г.

На 23 и 24 юли в София се проведе Четвъртата национална среща на секретарите на общини. Включиха се над 200 представители от 138 общини и райони, като освен секретари, директори на дирекции „ГРАО“ и експерти, пряко ангажирани в организацията на избори и предлагането та административни услуги.

ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ

В рамките на първият ден се проведе Национален форум – кръгла маса, организирана по предложение на ЦИК с акцент предстоящите местни избори. Обсъдени бяха детайлно установените пропуски и изводи от изборите за членове на Европейки парламент през май; промените в Изборния кодекс след последните местни избори през 2015 г. и свързаните с това нови моменти в организационно-техническата подготовка на предстоящите на 27 октомври избори за общински съветници и кметове. Общините поставиха проблеми и въпроси, свързани с ангажиментите и отговорностите им по организационно-техническата подготовка на предстоящите местни избори.

Форумът беше открит от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева и председателя на Централната избирателна комисия Стефка Стоева. От Комисията участваха още зам.-председателят Кристина Стефанова, секретарят Севинч Солакова, както и членовете на ЦИК – Александър Андреев, Йорданка Ганчева, Катя Иванова, Силвия Стойчева, Таня Цанева, Емил Войнов.

В началото на срещата Силвия Георгиева постави двата основни проблема – остарелите и амортизирани принтери, които се използват от 2013 година, и недостатъчното финансиране на общините за подготовка на изборите. Досега за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на членовете на секционни комисии са отивали повече от половината от отпуснатите пари за провеждане на избори. За предстоящия местен вот са заделени само 20% или. 44,5 млн. лв.

За проблема с амортизираните копирни машини Сдружението е сигнализирало Министерския съвет и Министерство на финансите.

Госпожа Георгиева постави и проблема с населените места с под 350 жители, които все още се водят кметства, но на изборите няма да избират пряко кмет.

„Не е ясно какво ще ги правим. Това, че няма да избират кмет , не значи, че не са кметства. Процедурата по закриването на кметство е много дълга и няма как да се приложи до изборите. Алармирали сме законодателя за този проблем“, каза тя.

Госпожа Стоева отчете доброто взаимодействие с НСОРБ и общините и също отчете предизвикателствата не само пред комисията, а и пред администрациите, като даде пример с честите промени в Изборния кодекс.

Конкретни проблеми, поставени от общините

Всички въпроси, които поставиха представителите на общините, бяха изпитани от практиката, свързана с организацията и логистиката по проведени избори. Въпроси имаше и по приетата с Решение №560-МИ/22.07.2019 г. хронограма за изборите за общински съветници и за кметове, която е публикувана на сайта на ЦИК: https://www.cik.bg/.

Предложенията бяха свързани с изготвянето на по-подробни и ясни методически указания за произвеждането на изборите, да се раздели в две части решението за опаковане или да се прецизират текстовете и много точно и последователно да се опишат всички операции. Те изтъкнаха липсата на места в определени населени места за обявяване на списъците, както и недостатъчните средства за овъзмездяване труда на служителите от администрациите, заети пряко в подготовката на вота.

Общинските представители отправиха препоръки да се намали съставът на СИК, където избирателите са малко, да се определи конкретен срок, в който да се получават бюлетините от областните администрации, да се добавят и общинските избирателни комисии при комуникацията между общинските администрации, ЦИК и Администрацията на Министерския съвет.

Не бяха подминати и темите, свързани с организацията при машинното гласуване, за което Народното събрание прие решение то да отпадне само за местни избори.

Общините дадоха препоръки и за обученията, които ЦИК провежда преди избори. А от Комисията съобщиха за идеята да се стимулират членовете на комисиите да участват в тях, за да се намалят после грешките и несъответствията в протоколите. Госпожа Стоева напомни, че качеството на кадрите зависи от партиите, както и че се правят промени в съставите на комисиите в последния момент.

Представителите на ЦИК обърнаха внимание, че следва да започнат проверки по подадените декларации през 2015 година от граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, отговарящи на условията по чл. 396, ал. 2 от Избирателния кодекс и вече са били включени в избирателния списък част II. В изпълнение на изискванията на кодекса, гражданин на друга държава-членка на ЕС, който веднъж е подал декларация по ал. 1 и е бил включен в избирателния списък част II, при следващи избори за общински съветници и кметове се вписва служебно в част II на избирателния списък, без да подава нова декларация. Такава се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства (чл. 408 от ИК).

От ЦИК коментираха и въпроса за статута на кметствата, които не отговарят на изискването в Закон за административно териториалното устройство на РБългария и са с население под 350 души и от това обстоятелство възниква противоречие, свързано с на кметски наместник (чл. 46, ал. 1 от ЗМСМА). Тяхното становище е, че следва да се търси законодателно решение в най-кратки срокове.

Всички присъстващи отбелязаха факта, че за първи път подготовката на избори започва толкова рано, вкл. с Указа на Президента и приемането на Хронограмата, за да се облекчи работата на администрациите при организирането на изборите.

ЦИК ще разчитат на общинските администрации при разясненията на гражданите, свързани с избирателните списъци, както и за подпомагане на гласуващите за пръв път.

В края на форума се включи представител на Министерство на образованието, който постави на обсъждане предложението за обявяване на учебни на дните след двата тура. Целта е учениците да не изостават с учебния материал, както и да се спазят изискванията във връзка с учебния процес. Предложението е за по-късно започване на часовете за местата с едносменен режим, а за двусменен – освен късно започване се предвиждат и намалени часове.

Бяха представени практически проблеми, които биха могли да възникнат, както и предложения за преместване на учебния ден в събота или намаляване на дни от ваканциите. Темата ще продължи да се обсъжда, като за окончателното решение общините ще бъдат своевременно уведомени.

От ЦИК благодариха за конструктивната работа, както и за отправените предложения. Увериха, че  ще бъдат разгледани и тези, които са в компетенциите им, ще бъдат взети предвид при вземането на съответните решения.

Административното обслужване

През втория ден бяха представени приетите промени в Наредбата за административното обслужване и на приложенията към нея, свързани с стандартизирането на 16 общински услуги. Специално място бе отредено за работата на общините с платформата за достъп до обществена информация и осигуряването на условия за предоставянето на електронни услуги и служебният обмен на информация между администрациите.

Във връзка с проекта на Постановление за изменение на нормативни актове, свързани с държавната служба, постъпиха допълнителни предложения, касаещи различия в законодателството, уреждащо трудовите и служебни правоотношения. Ваня Новакова, експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ на АМС, призова секретарите да изпращат становища и предложения, свързани с човешките ресурси, за да се имат предвид и да се предприемат съответните действия.

Интерес предизвикаха представените резултати по проект „Създаване на модели за оптимални административни структури на общините“, свързани с изготвените и обобщени седем групи общини, за които ще бъдат изработени такива модели.

Задачите за реализирането на електронното управление

Традиционно, на годишните срещи на секретарите на общини важно място заема темата за изпълнението на текущите задачи по реализиране на задачите в областта на електронното управление. Тази тема присъстваше в работната програмата и тази година. От Държавна агенция „Електронно управление” в дискусията взе участие Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост”, с екип от специалисти. В центъра на изнесената от тях информация и последвалата дискусия с участниците във форума беше изпълнението на текущи задачи.

Предоставянето на електронни административни услуги от общините през единния портал, поддържан от агенцията, е новото предизвикателство за общините. Към момента в него са качени процедурите за 31 електронни общински услуги и са разработени необходимите електронни формуляри за тяхното заявяване. До края на юли този списък ще бъде попълнен с още 10 услуги.

Изготвена е процедурата и заявлението за включване на общините за предоставяне на публикуваните на портала услуги. Вече има регистрирани общини за изпълнение на е-услугите. Разглеждат се заявленията на още 30 общини. Дискусията по отношение на реализирането на тази задача беше свързана с електронното плащане, което става през виртуален ПОС терминал, като банковите такси са за сметка на общините, което товари техните бюджети.

Вторият важен въпрос е свързването на информационните системи на общините към Системата за сигурно е-връчване. Тази платформа се използва при предоставянето на е-услуги през единния портал и за комуникация към други административни органи и организации, предоставящи обществени услуги (например нотариусите). Към настоящия момент в нея са свързани 208 общини. Съгласно чл. 18а на Административно-процесуалния кодекс, до 10 октомври т.г. сички администрации следва да са изпълнили това изискване.

На срещата беше обсъдено и продължаващото включване на общините към платформата за регистрови удостоверителни услуги RegiX и нейното активно ползване. Акцентът на дискусията беше насочен към разширяването на броя на регистрите, достъпен през платформата.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

От 4 до 6 юли  2018 г. в хотел „РИУ Правец“ се проведе Третата по ред Национална среща на секретарите от общиниФорумът бе организиран с подкрепата и съдействието на община Правец, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на проявата.

Близо 100 бяха участниците в Срещата – освен секретари на общини, така също и широк кръг общински експерти с професионален интерес и ангажименти по темите, включени в програмата.

Събитието бе открито от зам.-изпълнителният директор на Сдружението - Теодора Дачева и секретарят на община Правец – Албена Петрова. Г-жа Петрова представи реализираните проекти на община Правец, европейските условия на живот, които предоставя общината на своите жители и как на практика прилага принципите на добро управление.

По време на Срещата бяха засегнати всички наболели теми в работата на общинската администрация, свързани с предлаганите на населението услуги. Първия ден от Събитието изцяло премина в оживена практическа дискусия по прилагане на Общия регламент за защита на личните данни. Панелът бе с участието на проф. Ирина Цакова, главен експертен сътрудник към ПК по Правни въпроси, 44-то Народно събрание.

Във втория ден от Срещата бяха обсъждани проблемите и перспективите в развитието на администрацията и предоставянето на публични услуги. Бе представено изследване на административните услуги в общинските администрации по проект „Трансформация на модела на комплексното административно обслужване” изпълняван от МС в партньорство с НСОРБ. Бяха направени констатации, изводи и препоръки от изготвеният доклад по проекта, а Министерски съвет бе представен на форума от Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“, Алеко Джилджов - експерт в същата дирекция и  Елеонора Сергиева, представляваща изпълнителя по проект „Трансформация на модела на комплексното административно обслужване”. Г-н Божанов участва и в дискусията „Промени в нормативната уредба относно възнагражденията в администрацията“.  

Електронното управление бе още една важна тема от дискусиите по време на Срещата. Елена Цонева, главен експерт в отдел „Информационни системи на регистрите“ към ГД „Регистри“ и Владимир Чалков, консултант по проекта на Агенцията по вписванията „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ представиха проекта и възможностите за използване на данните, администрирани от Агенцията.

По темата участие от Държавна агенция „Електронно управление“ взеха председателя й -Атанас Темелков и неговият заместник - Александър Йоловски, Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, Антония Доросиева, началник-отдел „Управление на проекти“, дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“, Деница Голева, държавен експерт, Мартин Попов, старши експерт в отдел „Политики и методики“ в дирекция „Политики за е-управление“ и Веселин Нинов, експерт връзки с обществеността. Във форума се включиха и представители на софтуерните компании „Информационно обслужване“ АД, Софтуерна група „Акстър“ и „Имеон Софтуер“.

От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в последния панел от Срещата участваха Кирил Габеров, началник-отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ и Светослав Димитров, главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Те се включиха в дискусията по прилагането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Екипите на НСОРБ и НСОРБ – Актив изказват благодарност на общината-домакин – Правец за гостоприемството, което ни оказаха. За участниците бяха организирани в извънконферентната част на събитието посещения на Музеен комплекс – Правец и Академията на Правец Голф клуб. Поздрав към всички гости бяха и прекрасните изпълнения на самодейците от Народно читалище “Заря 1895”.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

Втората национална среща на секретарите на общини се проведе на 6 и 7 юли в к.к. Пампорово. Срещата протече в условията на оживени дискусии и висока диалогичност между представителите на поканените институции и заявилите участие над 80 секретари на общини.  В програмата бяха засегнати всички наболели теми в работата на общинската администрация и предлаганите на населението услуги, предизвикателствата пред е-управлението, специфика и работа със системите за вътрешен контрол и одит, възможните случаи на конфликта на интереси и др.

Програма на Срещата

По изброените теми се изказаха представители на Администрацията на Министерски съвет, Министерство на финансите, ДА „Електронно управление“, ТД на НАП Пловдив и КПУКИ.

Срещата беше открита от Славка Чакърова, кмет на община Чепеларе – домакин на форума и Катя Стайкова, секретар на общината, които очертаха основните проблемни области в управлението на общинската администрация и предлаганите на населението услуги.

В програмата на форума бяха включени дискусии по темите за възможните случаи на конфликт на интереси и за проблемите и перспективите в развитието на администрацията и предоставянето на публични услуги. Говорители по изброените теми бяха Николай Николов, член на КПУКИ,  и  представителите на Администрацията на Министерски съвет - Красимир Божанов, директор дирекция „Модернизация на администрацията“ и Алеко Джилджов, държавен експерт в същата дирекция.

Дискусия по предизвикателствата и приоритетите пред е-управлението с гости и говорители от ДА „Електронно управление“ и ТД на НАП Пловдив беше акцент в програмата на втория ден. Отговорната задача да бъде модератор и посредник между гледните точки на представителите на Централната власт и общините по проблемите на електронизацията на администрацията и електронното управление в полза на администрацията, гражданите и бизнеса, пое изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова. Своето участие в дискусионния форум от страна на ДА „Електронно управление“ заявиха Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, Георги Гладков, нач.отдел „Данни“ в  дирекция „Информационни системи и оператвина съвместимост“, Цветелина Тодорова, експерт отдел „ИСЕУ“ и  Деница Голева, държавен експерт в дирекция „Политики за е-управление“. От страна на НАП участие взеха Ася Попхристова, директор дирекция „Обслужване“, Иван Видов, началник отдел в дирекция „Обслужване“ и Мария Русинова, експерт в дирекция „Обслужване“.

Непосредствено след този натоварен откъм дискусии форум, работата на секретарите продължи с представяне на системите за вътрешен контрол и одит, като предпоставка за ефективно управление, и разисквания по стратегиите и мерките за управление на риска. Тук говорители по темата бяха  експерти от Министерство на финансите - Стефан Белчев, директор дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“ и Валентин Бонев, началник отдел „Методология на контрола“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Над 60 секретари на общини събра първото издание на Националната среща на секретарите на общините, която се организира от  Националното сдружение на общините и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“ЕООД. Събитието се проведе на 7 и 8 юли 2016 г. в Центъра за обучение на местните власти в с. Гергини, община Габрово.

Форумът е в изпълнение на стратегическите документи на НСОРБ за разширяване на броя на националните срещи за различните експертни и ръководни групи в общинските администрации. Целта й е да се утвърди като национално представително събитие за секретарите на общини, по време на което в диалог с централната администрация се дискутират проблеми и формулират решения за подобряване работата на общинската администрация.

Програма на Срещата

Гости и говорители на Срещата бяха представители на Министерски съвет, Централната избирателна комисия и неправителствения сектор.

Събитието премина при изключителен интерес от страна на участниците, оживени дискусии по всички теми от програмата и формулиране на множество практически предложения за оптимизиране на тяхната работа и за подобряване качеството на услугите в общините, които да бъдат адресирани и отстоявани от НСОРБ пред централната власт.

Форумът започна с представяне на идеи, предложения и възможности за финансиране на подходящи за секретарите на общини дейности чрез големите проекти на НСОРБ, финансирани от ОП „Добро управление“ 2014-2020. Панелът бе с участието на изпълнителния директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова, заместник-изпълнителния директор Теодора Дачева и Марияна Николова, ръководител екип в Сдружението, които представиха и предстоящите съвместни с МС и МРРБ партньорски проекти за модернизиране на административните услуги и повишаване капацитета на администрацията.

Красимир Божанов, директор дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет разгледа с участниците в Срещата възможностите за промени в заплащането на администрацията. Дискусията по темата беше много емоционална и в заключение двете страни се обединиха, че ще излизат с общи позиции пред Министерство на финансите.

Дискусионният форум „Основни принципи и правила за публикуване на публична информация в отворен формат („отворени данни“) бе с участието на Милена Недева, съветник в Политическия кабинет на Заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и Теодора Гандова от „НПО Линкс“. Те представиха Централизирания  уеб-портал за публикуване на отворени данни - opendata.government.bg  като важен елемент от концепцията за “умни градове”. Участниците бяха изключително удовлетворени от начина на представяне на тази нова за общините материя.

Гости на Срещата от Централната избирателна комисия бяха заместник-председателя Мария Мусорлиева,  Александър Андреев, говорител и Румен Цачев, член на ЦИК  и Иво Цонков, отдел „Административна и регионална координация“ към главния секретар на Министерски съвет. Сесията с тяхно участие беше много ползотворна и за двете страни. Секретарите на общини дадоха практически предложения и решения за подобряване средата и условията за осъществяване от общинските администрация на  организационно-техническата подготовка за провеждането на национален референдум и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент. 

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30