Архив на събитието

2018 г.

От 4 до 6 юли  2018 г. в хотел „РИУ Правец“ се проведе Третата по ред Национална среща на секретарите от общиниФорумът бе организиран с подкрепата и съдействието на община Правец, която се кандидатира и бе избрана за град-домакин на проявата.

Близо 100 бяха участниците в Срещата – освен секретари на общини, така също и широк кръг общински експерти с професионален интерес и ангажименти по темите, включени в програмата.

Събитието бе открито от зам.-изпълнителният директор на Сдружението - Теодора Дачева и секретарят на община Правец – Албена Петрова. Г-жа Петрова представи реализираните проекти на община Правец, европейските условия на живот, които предоставя общината на своите жители и как на практика прилага принципите на добро управление.

По време на Срещата бяха засегнати всички наболели теми в работата на общинската администрация, свързани с предлаганите на населението услуги. Първия ден от Събитието изцяло премина в оживена практическа дискусия по прилагане на Общия регламент за защита на личните данни. Панелът бе с участието на проф. Ирина Цакова, главен експертен сътрудник към ПК по Правни въпроси, 44-то Народно събрание.

Във втория ден от Срещата бяха обсъждани проблемите и перспективите в развитието на администрацията и предоставянето на публични услуги. Бе представено изследване на административните услуги в общинските администрации по проект „Трансформация на модела на комплексното административно обслужване” изпълняван от МС в партньорство с НСОРБ. Бяха направени констатации, изводи и препоръки от изготвеният доклад по проекта, а Министерски съвет бе представен на форума от Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“, Алеко Джилджов - експерт в същата дирекция и  Елеонора Сергиева, представляваща изпълнителя по проект „Трансформация на модела на комплексното административно обслужване”. Г-н Божанов участва и в дискусията „Промени в нормативната уредба относно възнагражденията в администрацията“.  

Електронното управление бе още една важна тема от дискусиите по време на Срещата. Елена Цонева, главен експерт в отдел „Информационни системи на регистрите“ към ГД „Регистри“ и Владимир Чалков, консултант по проекта на Агенцията по вписванията „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ представиха проекта и възможностите за използване на данните, администрирани от Агенцията.

По темата участие от Държавна агенция „Електронно управление“ взеха председателя й -Атанас Темелков и неговият заместник - Александър Йоловски, Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, Антония Доросиева, началник-отдел „Управление на проекти“, дирекция „Планиране и управление на дейности и проекти за е-управление“, Деница Голева, държавен експерт, Мартин Попов, старши експерт в отдел „Политики и методики“ в дирекция „Политики за е-управление“ и Веселин Нинов, експерт връзки с обществеността. Във форума се включиха и представители на софтуерните компании „Информационно обслужване“ АД, Софтуерна група „Акстър“ и „Имеон Софтуер“.

От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество в последния панел от Срещата участваха Кирил Габеров, началник-отдел „Правен“, дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ и Светослав Димитров, главен юрисконсулт в дирекция „Правна“. Те се включиха в дискусията по прилагането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Екипите на НСОРБ и НСОРБ – Актив изказват благодарност на общината-домакин – Правец за гостоприемството, което ни оказаха. За участниците бяха организирани в извънконферентната част на събитието посещения на Музеен комплекс – Правец и Академията на Правец Голф клуб. Поздрав към всички гости бяха и прекрасните изпълнения на самодейците от Народно читалище “Заря 1895”.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

Втората национална среща на секретарите на общини се проведе на 6 и 7 юли в к.к. Пампорово. Срещата протече в условията на оживени дискусии и висока диалогичност между представителите на поканените институции и заявилите участие над 80 секретари на общини.  В програмата бяха засегнати всички наболели теми в работата на общинската администрация и предлаганите на населението услуги, предизвикателствата пред е-управлението, специфика и работа със системите за вътрешен контрол и одит, възможните случаи на конфликта на интереси и др.

Програма на Срещата

По изброените теми се изказаха представители на Администрацията на Министерски съвет, Министерство на финансите, ДА „Електронно управление“, ТД на НАП Пловдив и КПУКИ.

Срещата беше открита от Славка Чакърова, кмет на община Чепеларе – домакин на форума и Катя Стайкова, секретар на общината, които очертаха основните проблемни области в управлението на общинската администрация и предлаганите на населението услуги.

В програмата на форума бяха включени дискусии по темите за възможните случаи на конфликт на интереси и за проблемите и перспективите в развитието на администрацията и предоставянето на публични услуги. Говорители по изброените теми бяха Николай Николов, член на КПУКИ,  и  представителите на Администрацията на Министерски съвет - Красимир Божанов, директор дирекция „Модернизация на администрацията“ и Алеко Джилджов, държавен експерт в същата дирекция.

Дискусия по предизвикателствата и приоритетите пред е-управлението с гости и говорители от ДА „Електронно управление“ и ТД на НАП Пловдив беше акцент в програмата на втория ден. Отговорната задача да бъде модератор и посредник между гледните точки на представителите на Централната власт и общините по проблемите на електронизацията на администрацията и електронното управление в полза на администрацията, гражданите и бизнеса, пое изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Гинка Чавдарова. Своето участие в дискусионния форум от страна на ДА „Електронно управление“ заявиха Николай Минев, директор дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, Георги Гладков, нач.отдел „Данни“ в  дирекция „Информационни системи и оператвина съвместимост“, Цветелина Тодорова, експерт отдел „ИСЕУ“ и  Деница Голева, държавен експерт в дирекция „Политики за е-управление“. От страна на НАП участие взеха Ася Попхристова, директор дирекция „Обслужване“, Иван Видов, началник отдел в дирекция „Обслужване“ и Мария Русинова, експерт в дирекция „Обслужване“.

Непосредствено след този натоварен откъм дискусии форум, работата на секретарите продължи с представяне на системите за вътрешен контрол и одит, като предпоставка за ефективно управление, и разисквания по стратегиите и мерките за управление на риска. Тук говорители по темата бяха  експерти от Министерство на финансите - Стефан Белчев, директор дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“ и Валентин Бонев, началник отдел „Методология на контрола“.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Над 60 секретари на общини събра първото издание на Националната среща на секретарите на общините, която се организира от  Националното сдружение на общините и неговото търговско дружество „НСОРБ-Актив“ЕООД. Събитието се проведе на 7 и 8 юли 2016 г. в Центъра за обучение на местните власти в с. Гергини, община Габрово.

Форумът е в изпълнение на стратегическите документи на НСОРБ за разширяване на броя на националните срещи за различните експертни и ръководни групи в общинските администрации. Целта й е да се утвърди като национално представително събитие за секретарите на общини, по време на което в диалог с централната администрация се дискутират проблеми и формулират решения за подобряване работата на общинската администрация.

Програма на Срещата

Гости и говорители на Срещата бяха представители на Министерски съвет, Централната избирателна комисия и неправителствения сектор.

Събитието премина при изключителен интерес от страна на участниците, оживени дискусии по всички теми от програмата и формулиране на множество практически предложения за оптимизиране на тяхната работа и за подобряване качеството на услугите в общините, които да бъдат адресирани и отстоявани от НСОРБ пред централната власт.

Форумът започна с представяне на идеи, предложения и възможности за финансиране на подходящи за секретарите на общини дейности чрез големите проекти на НСОРБ, финансирани от ОП „Добро управление“ 2014-2020. Панелът бе с участието на изпълнителния директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова, заместник-изпълнителния директор Теодора Дачева и Марияна Николова, ръководител екип в Сдружението, които представиха и предстоящите съвместни с МС и МРРБ партньорски проекти за модернизиране на административните услуги и повишаване капацитета на администрацията.

Красимир Божанов, директор дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерски съвет разгледа с участниците в Срещата възможностите за промени в заплащането на администрацията. Дискусията по темата беше много емоционална и в заключение двете страни се обединиха, че ще излизат с общи позиции пред Министерство на финансите.

Дискусионният форум „Основни принципи и правила за публикуване на публична информация в отворен формат („отворени данни“) бе с участието на Милена Недева, съветник в Политическия кабинет на Заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и Теодора Гандова от „НПО Линкс“. Те представиха Централизирания  уеб-портал за публикуване на отворени данни - opendata.government.bg  като важен елемент от концепцията за “умни градове”. Участниците бяха изключително удовлетворени от начина на представяне на тази нова за общините материя.

Гости на Срещата от Централната избирателна комисия бяха заместник-председателя Мария Мусорлиева,  Александър Андреев, говорител и Румен Цачев, член на ЦИК  и Иво Цонков, отдел „Административна и регионална координация“ към главния секретар на Министерски съвет. Сесията с тяхно участие беше много ползотворна и за двете страни. Секретарите на общини дадоха практически предложения и решения за подобряване средата и условията за осъществяване от общинските администрация на  организационно-техническата подготовка за провеждането на национален референдум и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент. 

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1